Mazars Tax Newsletter, travanj 2021.

Novosti iz svijeta poreza!

Mišljenja Porezne uprave

Otpis zastarjelih potraživanja za obveznike PDV-a prema plaćenim naknadama

Porezna uprava nedavno je izdala mišljenje (Klasa: 410-19/21-02/64, Ur. Br. 513-07-21-01/21-2) vezano za pravo otpisa zastarjelih potraživanja od strane obveznika poreza na dohodak i PDV-a koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama. Riječ je o otpisu zastarjelih potraživanja koja ne prelaze 5.000,00 kn po pojedinom dužniku.

Pitanja postavljena Poreznoj upravi odnose se na tumačenje članka 11. stavka 12. Zakona o porezu na dohodak, odnosno što se u smislu tog članka ne smatra primitkom te je li navedeni porezni obveznik dužan platiti PDV na tako otpisano potraživanje ili mu obveza dospijeva samo ako izlazi iz registra obveznika PDV-a, tj. kada prestaje obavljati oporezivu djelatnost.

Naime, člankom 11. stavkom 12. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima ne smatraju otpisi tražbina od nepovezanih osoba koje su zastarjele te koje u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti.

Pravilnik o porezu na dohodak nadovezuje se na prethodno navedeni stavak navodeći da se on primjenjuje na sva zastarjela potraživanja, pri čemu zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa) ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku.

S druge stane, Porezna uprava navodi da prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako, između ostalog, porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.

Prema postojećim odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, nije moguć jednostrani ispravak porezne obveze zbog nemogućnosti naplate od drugog poreznog obveznika. S obzirom na to da poreznom obvezniku koji je primatelj dobara ili usluga obračunati PDV predstavlja pretporez za koji on umanjuje svoju poreznu obvezu, ako dođe do ispravka obveze PDV-a zbog nemogućnosti naplate, tada se ispravak može provesti jedino tako da i isporučitelj i primatelj na propisani način isprave obvezu, to jest pretporez.

U skladu s navedenim, Porezna uprava zaključuje da ako porezni obveznik koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama otpiše potraživanje drugom poreznom obvezniku po računu za isporučeno dobro ili obavljenu uslugu, obvezan je obračunati, iskazati i platiti PDV po izdanom računu istekom razdoblja oporezivanja u kojem je izvršio otpis potraživanja.

Prethodno izneseno ne odnosi se na ispravak računa izdanog poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza ili računa izdanog krajnjem potrošaču. Pravilnikom o PDV-u propisane su odredbe za postupanje u takvom slučaju, a prema njima obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u razdoblju oporezivanja ako je prodajna cijena, to jest dio prodajne cijene, vraćen poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza, a isporučitelj ima dokaz o povratu prodajne cijene.

Porezna uprava zaključno iznosi da, kada porezni obveznik izda račun osobi koja nema pravo na odbitak pretporeza, obvezu za PDV iskazanu na računu može ispraviti u razdoblju oporezivanja u kojem raspolaže dokumentom, poput presude suda o ukidanju prava na potraživanje po izdanom računu, i to istekom razdoblja oporezivanja u kojem je izvršio otpis potraživanja. U slučaju ako takav dokument nije dostupan, porezni obveznik je obvezan obračunati, iskazati i platiti PDV po izdanom računu istekom razdoblja u kojem je izvršio otpis potraživanja.

Mazars komentar

U predmetnom mišljenju Porezna uprava još jednom je istaknula da je jednostrani ispravak obveze za PDV moguć samo ako isporučitelj posjeduje pisanu izjavu od kupca (tj. poreznog obveznika koji ima pravo na odbitak pretporeza) da je napravio ispravak pretporeza.

U ovom dijelu, novost je da će isporučitelji moći ispraviti obvezu za PDV kod kupaca koji nemaju pravo na odbitak pretporeza bez takve izjave, uz preduvjet da raspolažu relevantnim dokumentom o ukidanju prava na potraživanje (npr. presuda suda). Navedeno predstavlja značajan odmak od ranije prakse Porezne uprave gdje takav jednostrani ispravak u pravilu nije bio moguć.

Međutim, čini se da i dalje ispravak neće biti moguć bez izjave o ispravku pretporeza kod kupaca koji imaju pravo na odbitak pretporeza, neovisno o tome što je nastupila konačna nemogućnost naplate potraživanja (npr. stečaj kupca, brisanje kupca iz sudskog registra, itd.), a što nije u potpunosti u skladu sa relevantnom praksom Europskog suda pravde na tu temu.

Ostale novosti

 • Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama za 2020. godinu

Ministarstvo turizma očitovalo se oko uključivanja prihoda od COVID-19 potpora u izračun osnovice za obračun članarina Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama.

Imajući u vidu da su potpore primljene s ciljem ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pojavom pandemije COVID-19, odnosno da nisu ostvarene pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, Ministarstvo turizma objavilo je kako navedene potpore ne bi trebale biti uračunate u osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama.

 • Obavijest o roku predaje obračuna OKFŠ naknade za 2020. godinu

Uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da produžuje rok za predaju OKFŠ obrasca za 2020. godinu na 30. lipnja 2021. godine.

 • Članarina HGK

Hrvatska gospodarska komora 13. travnja 2021. godine donijela je Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine za pojedine djelatnosti pogođene epidemijom korona virusa. Odluka vrijedi od 01. travnja do 30. lipnja 2021. godine. Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine se odnosi na sljedeće djelatnosti:

 • C3240 Proizvodnja igra i igračaka;
 • H4931 Gradski i prigradski prijevoz;
 • H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika (d.n.);
 • I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane;
 • I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane;
 • I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića;
 • J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova;
 • N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
 • P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije;
 • P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture;

 

 • R9001 Izvođačka umjetnost;
 • R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti;
 • R9003 Umjetničko stvaralaštvo;
 • R9004 Rad umjetničkih objekata;
 • R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja;
 • R9311 Rad sportskih objekata;
 • R9312 Djelatnosti sportskih klubova;
 • R9313 Fitness centri;
 • R9319 Ostale sportske djelatnosti;
 • R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;
 • R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.

Također, Hrvatska gospodarska komora je 13. travnja 2021. godine donijela Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine za porezne obveznike sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje uslijed posljedica potresa. Odluka vrijedi od 01. travnja do 30. lipnja 2021. godine.

Dodatno, privremeno oslobođenje od članarine HGK omogućit će se i poreznim obveznicima sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, na temelju odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode.

Dokument

Mazars Newsletter 04_​2021

Želite znati više?