Przewodnik Mazars po dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównowoważonego rozowju (CSRD)

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) uwzględnia zasadę eksterytorialności, która rozszerza populację przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju na przedsiębiorstwa spoza UE. Celem jest zapewnienie równych szans wszystkim podmiotom gospodarczym działającym na rynku europejskim.

Dyrektywa toruje drogę do realizacji europejskich ambicji zbudowania bardziej zrównoważonego i globalnego systemu gospodarczego. Dzięki CSRD UE zamierza zaspokoić zapotrzebowanie na wiarygodne, istotne i porównywalne informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju za pomocą znormalizowanego, wspólnego języka, który stawia sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju na równi ze sprawozdawczością finansową. Państwa członkowskie UE mają czas do 6 lipca 2024 r. na dostosowanie swojego prawa krajowego do CSRD.

Na kogo będzie to miało wpływ?

Istnieją trzy sposoby, w jakie grupy lub przedsiębiorstwa spoza UE będą podlegać CSRD: jeśli posiadają papiery wartościowe notowane w UE, prowadzą znaczącą działalność w UE lub są spółkami dominującymi spółek zależnych w UE. W rzeczywistości CSRD będzie miała zastosowanie przede wszystkim do wszystkich przedsiębiorstw z siedzibą w UE, które spełniają wymogi zakresowe dyrektywy, niezależnie od tego, gdzie spółka dominująca ma siedzibę. Przedsiębiorstwa te mogą jednak korzystać z zasady wyłączenia CSRD w szczególnych przypadkach i pod pewnymi warunkami.

Jak wygląda kwestia czasu?

W przypadku przedsiębiorstw lub grup spoza UE, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w UE, stosowanie CSRD będzie następować stopniowo, począwszy od roku obrotowego 2024 dla tych, którzy (i) zatrudniają więcej niż 500 pracowników oraz (ii) mają sumę bilansową przekraczającą 20 mln EUR lub obrót netto przekraczający 40 mln EUR, a sprawozdanie zostanie opublikowane w 2025 r.

Grupy spoza UE prowadzące znaczną działalność w UE będą również zobowiązane do dostarczania informacji na temat zrównoważonego rozwoju od roku budżetowego 2028, wraz ze sprawozdaniem opublikowanym w 2029 r., ale w mniej uciążliwe ramy regulacyjne.

W przypadku spółek zależnych z UE objętych zakresem CSRD będą one stosowane stopniowo w zależności od wielkości i tego, czy spółka zależna jest notowana na giełdzie, czy nie. W przypadku dużych spółek zależnych notowanych na giełdzie, zatrudniających ponad 500 pracowników, CSRD będą miały zastosowanie od roku obrotowego 2024, a sprawozdanie zostanie opublikowane w 2025 r.

Jakie standardy będą obowiązywać?

W zależności od sytuacji, odpowiedni raport zrównoważonego rozwoju będzie musiał zostać przygotowany przy pomocy ogólnych Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) lub równoważnych standardów określonych przez Komisję Europejską. Grupy spoza UE prowadzące znaczącą działalność w UE będą mogły stosować specjalne ESRS, które nie zostały jeszcze opracowane. Ponadto raport będzie sporządzany na poziomie skonsolidowanym ostatecznej jednostki dominującej spoza UE, obejmującym wszystkie jednostki zależne z UE i spoza UE, i będzie mu towarzyszyć obowiązkowa opinia poświadczająca.

Jaki to ma wpływ na poziomie państw członkowskich?

Ponieważ każde państwo członkowskie będzie musiało przyjąć środki w celu włączenia CSRD do swojego prawa krajowego, środki te powinny być ściśle monitorowane w celu określenia wszelkich potencjalnych różnic w stosowaniu CSRD.

Dokument

Przewodnik po dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) dla grup spoza UE i ich spółek zależnych z UE

Dowiedz się więcej