KDV Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişledi

KDV tevkifatının kapsamı genişletilip oranlarda da önemli ölçüde artırımlar yapılırken birçok işlem KDV tevkifatına tabi hale geldi. Bazı mükelleflerin bu uygulamadan finansal olarak etkilenmesi ihtimali var.

Bilindiği gibi Katma Değer Vergisi mükellefleri mal teslimi ve hizmet ifaları nedeniyle düzenledikleri belgelerde yer alan Katma Değer Vergisinden satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin olarak gösterilen Katma Değer Vergisini mahsup edip kalan tutarı ise Hazineye intikal ettirmektedirler. Ancak mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni merkez ve iş merkezinin bulunmaması ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Bu bağlamda özellikle hizmet sektöründe sahte ve muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge kullanımı sebebiyle oluşan KDV kayıp ve kaçağını engellemek amacıyla, Bakanlık, satıcı tarafından hesaplanan KDV’nin belirlenen bir kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, kalan kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilmesi ile ilgili olarak KDV tevkifat düzenlemesini uygulamaya koymuş idi.

Örneğin bir taşıma şirketi tarafından 2.000 TL’lık servis taşımacılığı hizmeti verilmesi halinde bu hizmete ilişkin %18 oranında hesaplanan 360 TL’lık KDV’nin 5/10’luk kısmını alıcı, geri kalan 5/10’luk kısmının ise satıcı tarafından beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Bakanlık, hizmet ve teslimin türüne göre, tevkifatın KDV mükelleflerine ek olarak ‘’belirlenmiş alıcı’’ olarak nitelenen alıcılardan hangisi tarafından yapılacağını da belirlemiş bulunmaktadır. En son yayınlanan 35 No.lu KDV tebliği ile sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri belirlenmiş alıcılar kapsamına alınarak tebliğde sayılan telim ve hizmetler için tevkifat yapma zorunluluğuna dahil edilmişlerdir. Ayrıca yapım işleri, makine bakım onarımı, fason yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, her türlü baskı ve basım işleri ile kamu özel işbirliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan yapım işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde tevkifat oranları %30-%40 arasında artırılmış, ticari reklam hizmetlerinde 3/10, karayolu ile yük taşıma işlerinde ise 2/10, KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde ise 4/10 oranında tevkifat uygulaması başlatılmıştır.

Diğer bir önemli düzenleme ise kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında ise alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması zorunluluğunun getirilmesidir. Bu düzenleme ile özellikle banka ve sigorta şirketlerince tebliğde sayılan hizmetler dışında kalan diğer tüm hizmetlerin tevkifat kapsamına alındığını görmekteyiz.

Ayrıca, tebliğde belirtilen birtakım şartları sağlayan mükelleflerin söz konusu tevkifattan kaynaklanan ve indirim mekanizması ile telafi edemedikleri KDV’ni iade almalarının mümkün olduğunu ayrıca belirtmek isterim.

Tevkifat uygulaması ile ilgili son düzenlemelerin, özellikle vadeli işlem yapan veya vergi idaresinden alacaklı olan mükellefleri, finansal açıdan önemli ölçüde etkilemesini bekliyorum.

Leon Aslan Coşkun, Yönetim Kurulu Başkanı

Fortune Türkiye, Nisan 2021

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?