Yeni bir vergi affı yasası

TBMM tarafından kabul edilen yeni Vergi Affı Yasası, kesinleşmiş alacakların tasfiyesi, kesinleşmemiş ve ihtilaflı alacakların tasfiyesi, matrah artırımı, kayıtlarda yer almayan emtia ve sabit kıymetlerle, kayıtlarda yer alıp da gerçekte mevcut olmayan kasa, ortaklardan alacak, emtia ve sabit kıymetlerin kayıtlarının düzeltilebilme imkanı, bilançoda kayıtlı taşınmaz ve sabit kıymetlerin yeniden güncel değerlere yükseltilmesi gibi çeşitli konuları kapsamına almıştır.

Değerli Fortune okuyucularım, bu yazımda vergi affı olarak adlandırılan 7326 sayılı kanunda yer alan düzenlemeler ile ilgili değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Bu tür düzenlemeler defalarca yapılmış, hatta 2020 yılı Kasım ayında kesinleşmiş alacaklarla ilgili dar kapsamlı bir af kanunu çıkartılmıştı.

Yapılan bu yeni düzenleme çok daha geniş kapsamlı olmakla birlikte, yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı iştirak satış kazançları ile yurt dışı iştiraklerin tasfiye kazançlarına ilişkin hükümler kapsam dışı kalmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gibi idarelere olan ve 30.04.2021 tarihinden önceki dönemler ile ilgili vergiler, sosyal güvenlik, gümrük vergileri gibi birçok borç ve bu borçlara ilişkin ceza, faiz ve idari para cezalarının tamamı bu yeni kanunla yapılandırılmaktadır.

Ayrıca sadece kesinleşmiş alacaklar değil aynı zamanda dava konusu edilmiş olan, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan kamu alacakları da kanun kapsamına girmektedir. Kanun ile yapılandırmadan yararlandırılan alacaklar, peşin veya belirli bir katsayı artırımı ile altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksit halinde ödenebilecektir. Üstelik, matrah artırımı ile, mükellefler riskli olduğunu düşündükleri dönemler ile ilgili gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve muhtasar beyanname ile beyan edilen bir kısım vergilerin matrahlarını kanunda belirtilen oranlarda artırmak suretiyle söz konusu risklerden kurtulabileceklerdir. Matrah ve vergi artırımının 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için yapılması mümkündür.

Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Kayıtlarında olup da işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kanunda belirtilen sürede herhangi bir ek ödeme yapmadan düzenlenecek bir fatura ile, yine çeşitli nedenlerle faturasız olarak alınıp fiilen işletmede bulunmakla birlikte yasal kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedelleri ile karşılık ayrılmak suretiyle yasal kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün hale getirilmektedir. Yukarıda söz konusu edilen kıymetler için ayrılan karşılıkların ileride ortaklara dağıtılması durumunda herhangi bir vergiye tabi tutulması da söz konusu olmayacaktır.

Diğer bir düzenleme ise kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2020 tarihi itibarıyla bilançolarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların, %3 oranında bir vergi ödemek suretiyle, kayıtlarını düzeltme imkanıdır.

Kanun ile ayrıca mükelleflerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerlemeye tabi tutma imkânı getirilmektedir. Böylece kayıtlarda satın alma maliyetleri ile yer alan taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin Yİ-ÜFE uygulanmak suretiyle bugünkü değerleri ile kayıtlarda yer alması sağlanmaktadır. Bu imkândan yararlananlar yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında vergi ödeyeceklerdir. Cumhurbaşkanı’nın vergi affı başvuru süresini bir aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Leon Aslan Coşkun, Yönetim Kurulu Başkanı

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?