Matrah Artırımı

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Kanun ile gündeme gelen matrah artırımı bir çeşit sigorta olarak düşünülmelidir.

Değerli Fortune okuyucularım bu yazımda Vergi Affı olarak adlandırılan 7326 sayılı Kanunda yer alan matrah artırımı ile ilgili değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Matrah artırımı, belirli bazı vergi türlerinde ve dönemlerde beyan edilmiş olan matrahların belirli bir oranda artırılmak suretiyle ek vergi ödenmesi ve o dönemle ilgili vergi incelemesinin engellenmesi amacını taşımaktadır. Bu bakımdan, uygulama, bir nevi sigorta gibi düşünülmelidir.

Ayrıca matrah artırımı yapılan dönem ve vergi türü için halen devam eden incelemelerin de 2 Ağustos 2021 tarihine kadar bitirilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar bitirilmeyen vergi incelemeleri ise kendiliğinden bitmiş sayılacaktır.

Matrah artırımı sadece Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve muhtasar beyannameye konu bazı stopajlar ile kısıtlanmış olup, diğer vergi türleri için matrah artırımı yapılması mümkün değildir.

İsteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla %35, %30, %25, %20 ve %15 oranında matrah artırımı yapabileceklerdir. Ayrıca artırımın asgari matrahların altında kalması halinde matrah artırımı bu asgari matrahlar üzerinden yapılacaktır. Gelir vergisi mükellefleri için söz konusu asgari tutarların, bilanço ve işletme esası, serbest meslek kazançları, basit usulde ticari kazançlar, gayrimenkul sermaye iratları, ücret, menkul sermaye iratları ve değer artış kazançları için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilemeyecektir.

Katma Değer Vergisinde ise mükelleflerin beyan etmiş oldukları yıllık hesaplanan KDV toplamı üzerinden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla en az %3, %3, %2,5, %2 ve %2 oranlarında vergi artırımı yapmaları gerekmektedir. Hiç beyanname verilmemesi ya da bir veyahut iki döneme ilişkin KDV beyannamesi verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında KDV artırımında bulunulması mümkün olacaktır.

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajına ilişkin artırımda sadece bazı stopaj türlerinde vergi artırılabilecektir.  Örneğin ücretlerde, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde, serbest meslek ödemelerinde, kira ödemelerinde vergi artırımı yapılması mümkündür. Bunların dışında yurt dışından alınan hizmetler ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımları matrah artırımı kapsamı dışında bulunmaktadır. Matrah artımı için en son başvuru tarihi 31.08.2021 dir.

Yukarıda da izah etmiş olduğum gibi, uygulama bir çeşit sigorta olarak algılanmalıdır. Bu bakımdan, mükelleflerin, herhangi bir incelemeye muhatap olmak istemiyorlarsa veya geçmiş dönemlerinde riskli işlemleri olduğunu düşünüyorlarsa, bu imkândan yararlanmalarını tavsiye ederim.

 Leon Aslan Coşkun - Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?