Čo je to leadership?

Leadership je jedným z najviac diskutovaných pojmov, no zároveň aj najmenej porozumeným. (James MacGregor Burns)

Mnoho rokov prevládal názor, že leadership prislúcha len niektorým z nás. Tento mýtus zotrvával aj preto, že sa veľmi často stretávame s otázkou, či sa lídrom treba narodiť, alebo sa leadership môžeme naučiť. B. Posner a J. Kouzes odpovedajú na túto otázku veľmi vtipne: „Samozrejme že líder sa musí narodiť. Ešte nikdy som sa nestretol s lídrom, ktorý by sa nenarodil. Narodiť sa však musia nielen lídri, ale aj účtovníci, umelci, atléti, rodičia, zoológovia, atď. My všetci sme sa museli narodiť, ale to, čo budeme robiť počas nášho života, záleží len a len na nás.“

Ďalší mýtus, ktorý je spojený s leadershipom je, že leadership sa spája s pracovnou pozíciou. Existuje predstava, že leadership sa začína veľkým „L“, a tak, keď dosiahneme v hierarchii organizácie vysoké postavenie, stávame sa  automaticky lídrami. V skutočnosti to však neplatí. Je len mýtus, že vedenie ľudí nie je pre každého. Leadership integruje v sebe zjavný súbor zručností a schopností, ktoré môže líder využiť vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia. 

B. Posner si položil vo svojej práci „The Leadership Challenge“ mimoriadne zaujímavé otázky: Čím to je, že ľudia vôbec nepochybujú o tom, že manažment sa vieme učiť, ‎že sa manažérom človek nerodí, ale sa môže na túto pozíciu vypracovať? Prečo manažment vnímame ako súbor určitých schopností a zručností, kým leadership vnímame ako súbor vrodených osobnostných kvalít a charakteristík?“

Mnoho ľudí je skutočne presvedčených, že manažment sa dá naučiť a že sa usilovnou prácou môžu stať dobrými manažérmi. Podľa nášho názoru je to preto, lebo existuje veľmi veľa ekonomických škôl a univerzít, kde sa dá manažment študovať. Naučené postoje, zručnosti a vedomosti sa potom spájajú s dobrými manažérskymi praktikami.

Takmer vo všetkých organizáciách sa udomácnil názor, že manažérske zručnosti sa dajú získať vzdelaním. Je to tak. Neplatí to však len o manažérskych praktikách. To isté sa platí aj pre leadership.

Aj my v Mazars na Slovensku zastávame názor, že leadership  sa môžeme naučiť a že lídrom sa netreba narodiť, ale sa ním môžeme stať. Tiež si treba uvedomiť, že etika a leadership v organizáciách rôzneho typu idú ruka v ruke. Etické prostredie vedie k efektívnemu leadershipu a naopak – efektívny leadership smeruje k formovaniu etickej organizačnej kultúry a tým aj k morálnemu rozvoju organizácie.

Dalo by sa teda tiež povedať, že efektívny leadership je výsledkom etického správania a konania, a etické správanie a konanie je zas dôsledkom efektívneho leadershipu, ktorý dokáže vytvárať podmienky psychologicky bezpečného prostredia.

Na začiatku tohto reťazca je leadership, ktorý reprezentuje líder. Lídri majú veľa možností ako vplývať na celý proces formovania žiadúcej organizačnej kultúry. Ďalšiu časť tohto reťazca tvorí organizačná kultúra, ktorá je vlastne súhrnom všetkých hodnôt a správana v danej organizácii. Ako môžeme vidieť z uvedeného reťazca, leadership má priamy vplyv na kreovanie a formovanie etickej organizačnej kultúry. 

Za predpokladu, že lídri vhodne vplývajú na vytváranie etickej organizačnej kultúry, ktorá podporuje vytváranie bezpečného prostredia a etického správania primárnych stakeholderov, je budovanie dôvery prirodzenou reakciou. Práve dôvera by sa dala nazvať zázračným elementom tohto reťazca, ktorý spája a stmeľuje celú organizáciu. Bez tohto významného prepojenia by organizácia bola len skupinou rozdielnych individualít, v ktorej sa každý poberá svojou vlastnou cestou a presadzuje výhradne iba svoje záujmy. Dôvera je tá úžasná vec, ktorá v organizácii dokáže robiť veľké zázraky.

Toto všetko vedie k poslednému článku reťazca, ktorým je dlhodobý úspech. Dlhodobý úspech organizácie možno definovať ako optimálne, udržateľné uspokojovanie potrieb všetkých záujmových skupín v nej. 

V rámci nášho programu PERMA Leadership Academy sa venujeme  aplikačnej rovine modernej teórie well-beingu PERMA, ktoré podporujú budovanie zmysluplnosti a dôveryhodnosti jednotlivcov, tímov i organizácie ako celku.

Kontaktujte nás