Novela zákona o dani z motorových vozidiel od 1. 12. 2020

V nadväznosti na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel (ďalej len „DzMV“), bola dňa 5.11.2020 v NR SR schválená novela zákona o DzMV, ktorá vyšla v Zbierke zákonov č. 339/2020 Z. z. s účinnosťou od 1.12.2020.

Návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na požiadavku autodopravcov na zníženie DzMV. Cieľom novely zákona o DzMV je zlepšenie podnikateľského prostredia podnikateľov prevádzkujúcich kamiónovú a autobusovú dopravu, a to odstránením párovania návesovej jazdnej súpravy a zavedením nových nižších ročných sadzieb daní.

V tejto súvislosti bude od zdaňovacieho obdobia 2020 použitá nižšia ročná sadzba pre ťahače a návesy než ktorá sa uplatňovala pred novelou zákona. V nadväznosti na uvedené sa zavádza samostatná príloha č. 1a.

Okrem zavedenia novej prílohy č. 1a s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa zavádzajú nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3. Pri vozidlách kategórie O4 sa zavádza paušálna úprava sadzby dane bez ohľadu na vek vozidla.

Zároveň sa znižujú aj ročné sadzby dane pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3.

Ročná sadzba dane sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:

 1. zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 2. zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 3. zníži o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 4. použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa bodov 1. až 3.,
 5. zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa bodov 1. až 4.,
 6. zvýši o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen 1. až 5.

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3:

 1. zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 2. zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 3. zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 4. zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa bodov 1. až 3.,
 5. zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen 1. až 4.,
 6. použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen 1. až 5.

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 %.

Prechodné ustanovenie

V nadväznosti na prechodné ustanovenie podľa §15c k úpravám účinným od 1.decembra 2020 sa stanovilo, že ročné sadzby dane uvedené v prílohe č. 1a sa prvýkrát použijú pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020, na novom vzore daňového priznania, ktoré nájdete tu pod príspevkom č. 17.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021, je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 (táto lehota na podanie platí zatiaľ len pre zdaňovacie obdobie 2020).

Preddavky na daň na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 daňovník neplatí. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňovník zaplatí štvrťročné preddavky so splatnosťou do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka v sume jednej tretiny z predpokladanej dane alebo mesačné preddavky so splatnosťou do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca v sume jednej devätiny z predpokladanej dane.

Kontaktujte nás