Nezávislé uisťovacie služby a kontrola

Sebaisté prijímanie rozhodnutí na základe spoľahlivých informácií a procesov.

Spoľahlivé a dôveryhodné informácie sú pre zainteresované strany nesmierne dôležité, predovšetkým v dnešnom svete, kde sú údaje veľmi ľahko dostupné. Nezávislé uisťovacie služby vám pomôžu získať istotu.

Okrem zákonných auditov ponúkame aj uisťovacie služby, ktoré vám pomôžu spĺňať regulačné povinnosti, zabezpečiť transparentnosť a posilniť zapojenie zainteresovaných strán.

Náš prístup

Ponúkame nezávislé uisťovacie služby spolu s odbornými stanoviskami vo viacerých oblastiach výkonu spoločnosti. Tieto stanoviská spĺňajú požiadavky medzinárodných profesijných noriem, zvyšujú dôveryhodnosť a reagujú na potreby zainteresovaných strán, ktoré žiadajú väčšiu transparentnosť.

Mazars realizuje kontroly v rôznych oblastiach, napríklad:

 • Interné kontroly, napríklad IAE3402, SOC1 alebo SOC2, atď.;
 • Ľudské práva;
 • Firemná kultúra;
 • Boj proti korupcii a úplatkárstvu;
 • Diverzita a inklúzia;
 • Ochrana a bezpečnosť údajov;
 • Podvody;
 • Emisie uhlíka;
 • Nefinančné informácie uvedené vo firemných správach v súlade s miestnymi regulačnými požiadavkami.

Organizácie vďaka tomu môžu:

 • Spĺňať regulačné požiadavky;
 • Posilniť zapojenie zainteresovaných strán prostredníctvom väčšej transparentnosti a získať konkurenčnú výhodu u zákazníkov, investorov, regulačných orgánov a ďalších zainteresovaných strán;
 • Zlepšiť externé hodnotiace skóre v oblasti ESG a ďalších oblastiach;
 • Naplniť očakávania v oblasti transparentnosti, ktoré nastavila konkurencia;
 • Posilniť interné rozhodovacie procesy pomocou presnejších a spoľahlivejších informácií.

Spoločne si určíme, aké uisťovacie služby sú najvhodnejšie pre vaše potreby, očakávania zainteresovaných strán a požiadavky relevantných rámcov pre podávanie správ.

Naše nástroje a riešenia  

Naše tímy sa opierajú o konzistentné metodiky vyvinuté v súlade s medzinárodnými profesijnými normami a dodržiavajú celofiremné politiky nezávislosti a kontroly kvality, vrátane niektorých uznávaných a ocenených nástrojov, ktoré sme vybudovali interne v spolupráci s poprednými organizáciami. Patria sem napríklad Hlavné zásady OSN pre rámec pre podávanie správ a uisťovanie vyvinuté v spolupráci so spoločnosťami Mazars a Shift (popredná nezisková organizácia zameraná na podnikanie a ľudské práva), ktoré poskytujú spoločnostiam jasné pokyny pre vyhodnotenie dodržiavania ľudských práv v súlade s medzinárodnými normami, vďaka čomu sa posilňujú výsledky v oblasti ľudských práv a vytvára sa dlhodobá hodnota.

Naši ľudia

Náš globálny tím odborníkov spája skúsenosti z finančného výkazníctva a účtovníctva s odbornosťou v oblasti komunikácie, vedy a prevádzky. Na každom projekte pracujú tímy expertov z rôznych oblastí so silnými firemnými, finančnými a účtovnými znalosťami, ako aj odborníci na daný priemysel, čím maximálne napĺňame vaše potreby.

Zaslať žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás