Dohoda OSN určuje globálnu cestu boja proti znečisteniu plastovým odpadom

Prelomová zmluva OSN o plastoch, od cieľov znižovania emisií až po zásady obehového hospodárstva, určuje smer k budúcnosti bez plastov.

Znečistenie plastmi sa stalo naliehavým celosvetovým problémom, ktorý spôsobuje značné škody na životnom prostredí a ohrozuje ľudské zdravie. Organizácia Spojených národov uznala súrnu potrebu konať a urobila významný krok vpred, aby sa s touto výzvou vyrovnala. Po počiatočných neúspechoch sa rokovania o Dohode OSN o plastoch skončili mandátom pre prvý návrh prelomovej medzinárodnej dohody. V tomto článku sa skúmajú podrobnosti tejto dohody a jej potenciálny vplyv na boj proti znečisteniu plastmi.

Cieľom týchto rokovaní je vytvoriť globálny rámec na účinný boj proti znečisteniu plastmi. Napriek počiatočným ťažkostiam rokovania nabrali na obrátkach a delegáti z rôznych krajín spolupracujú na návrhu dohody. Cieľom zmluvy je stanoviť rozhodujúce záväzky pre členské štáty a podporiť ich v znižovaní množstva plastového odpadu, podpore recyklácie a vývoji udržateľných alternatív.

Viac informácií o Dohode o plastoch sa dozviete v reportáži pre Rádia Slovensko, v ktorej sa Jana Ružická, expertka na udržateľnosť v Mazars, o tejto téme vyjadrila: „Množstvo plastového odpadu rastie a do roku 2026 sa takmer strojnásobí. OSN pripravuje plán na redukciu plastového odpadu o 80 % do roku 2040, ktorý má mať tri hlavné ciele: opätovné použitie, recyklácia a nahradenie plastov ich alternatívami.“

Jana zároveň dopĺňa, aké alternatívy prichádzajú do úvahy: „Mnohé expertné tímy dnes skúmajú využitie prírodných materiálov, napríklad hubové vlákno (mycélium), na prepravu a balenie tovaru. Ďalej sa skúma využitie kukuričného škrobu, slamy, ovocných šupiek či olivových kôstok na výrobu bioplastov, ktoré by nahradili klasické plastové obaly vyrobené z ropy.“

Kľúčové prvky zmluvy

Zmluva OSN o plastových odpadoch bude obsahovať niekoľko kľúčových prvkov na riešenie globálneho znečistenia plastmi. Patria medzi ne:

  1. Ciele zníženia: V zmluve sa stanovia konkrétne ciele zníženia množstva jednorazových plastov a iných kategórií plastového odpadu. Pri plnení týchto cieľov budú členské štáty zodpovedné za zníženie svojej plastovej stopy.
  2. Rozšírená zodpovednosť výrobcov: Dohoda bude klásť dôraz na zásadu rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá zaväzuje výrobcov prevziať zodpovednosť za celý životný cyklus svojich výrobkov vrátane zberu a správnej likvidácie plastového odpadu.
  3. Recyklácia plastov a obehové hospodárstvo: Zmluva bude podporovať rozvoj robustnej recyklačnej infraštruktúry a prechod na model obehového hospodárstva, v ktorom sa plastový odpad minimalizuje, opätovne využíva a recykluje.

Potenciálny vplyv a výzvy

Zmluva OSN o plastoch ponúka významný potenciál na riešenie znečistenia plastmi v celosvetovom meradle. Podporou medzinárodnej spolupráce sa zameriava na harmonizáciu politík, výmenu osvedčených postupov a podporu využitia technológií. Úspech Dohody závisí od účinnej implementácie a mechanizmov presadzovania, ako aj od záväzku členských štátov aktívne pracovať na dosiahnutí stanovených cieľov.

Pred nami sú však výzvy. Rozvojové krajiny môžu čeliť finančným a kapacitným obmedzeniam, čo si vyžaduje pomoc a podporu zo strany rozvinutých krajín. Okrem toho bude pri stimulovaní inovácií a zavádzaní udržateľných postupov v rámci výrobných a dodávateľských reťazcov rozhodujúce zapojenie subjektov plastikárskeho priemyslu.

Úloha jednotlivcov a občianskej spoločnosti

Hoci Dohoda OSN predstavuje dôležitý krok v boji proti znečisteniu plastmi, rovnako dôležité sú aj individuálne kroky. Jednotlivci môžu prispieť znížením osobnej spotreby plastov, presadzovaním udržateľných postupov vo svojich komunitách a vyvodzovaním zodpovednosti voči spoločnostiam za ich vplyv na životné prostredie. Organizácie občianskej spoločnosti a ochrancovia životného prostredia môžu naďalej zvyšovať povedomie a požadovať prísnejšie opatrenia na boj proti znečisteniu plastmi.

Na záver

Rozhovory o plastoch sa skončili mandátom pre prvý návrh globálnej dohody o boji proti znečisteniu plastmi. Táto zmluva by mohla priniesť revolúciu v spôsobe, akým svet rieši problém plastového odpadu, a to stanovením záväzných záväzkov a cieľov pre členské štáty. Zmluva, ktorá kladie dôraz na znižovanie množstva, recykláciu, zásady obehového hospodárstva a rozšírenú zodpovednosť výrobcov, má za cieľ vytvoriť udržateľnú budúcnosť bez plastov. Úspech tejto zmluvy však bude závisieť od výšky rozsahu jej realizácie, medzinárodnej spolupráce a spoločného úsilia vlád, priemyselných odvetví a jednotlivcov na celom svete. Spoločne tak môžeme dosiahnuť pozitívny vplyv a vyriešiť krízu znečistenia plastmi.

Kontaktujte nás