Vodné a odpadové hospodárstvo

Dôveryhodný a odborný partner v kľúčovom priemysle.

Sektor vodného a odpadového hospodárstva sa týka nás všetkých. Voda je vzácny zdroj, ktorý si vyžaduje zásadné investície do infraštruktúry, kontroly kvality a prevádzkovej dokonalosti, a odpadové hospodárstvo je kľúčovou službou pre celú spoločnosť. Aktérom v tomto sektore poskytujeme zásadné obchodné služby, vrátane auditu a daňového poradenstva, riadenia rizík a riešení v oblasti udržateľnosti, aby sme pomohli napĺňať rastúce globálne potreby.

Náš prístup

Sektor vodného a odpadového hospodárstva sa dotýka každého jedného z nás. Voda je najdôležitejším zdrojom a s rastúcou svetovou populáciou bude dopyt po vode dramaticky rásť, kým zásob vody bude na regionálnej úrovni čoraz menej. Sektor vodného hospodárstva čelí vážnym výzvam, napríklad klimatickým zmenám, nárastu populácie, problémom s kontamináciou a kapacitou. Odpadové hospodárstvo sa nachádza v podobnej situácii – spotreba rastie, a s ňou aj množstvo odpadu. V dnešnej dobe je odpadové hospodárstvo zásadnou výzvou pre našu planétu.

Cieľom spoločnosti Mazars je pôsobiť ako aktívny partner v globálnom sektore vodného a odpadového hospodárstva, pomôcť pri zavádzaní udržateľných riešení a tvorbe inovácií, aby sa vyriešili výzvy na trhu. V rámci našej práce sa zameriavame na päť kľúčových výziev, ktoré v tomto sektore vnímame: investície, súlad, finančná stratégia, prevádzková dokonalosť a udržateľnosť.

Pri prevádzkových problémoch ťažíme zo špičkových zručností v oblasti dátovej analýzy. Dátová analýza poskytuje bezprecedentné informácie o prevádzke, napríklad prognózu dopytu či riadenie bakteriologickej kvality. Ak sa tieto informácie použijú správne, môžu naštartovať účinnosť aktív a zvýšiť prevádzkovú maržu. Využívame tiež interné a externé údaje (napríklad meteorologické údaje) na zvýšenie efektivity a prípravu na klimatické zmeny.

Pri finančných otázkach prevádzkovatelia a investori môžu ťažiť z našej celosvetovej siete odborníkov na dane, účtovníctvo, právo a tvorbu modelov so špecializovanými skúsenosťami vo vodnom a odpadovom hospodárstve. Finančná návratnosť investorov sa sústreďuje na prostredie s nízkymi úrokmi, preto kľúčovú úlohu zohrávajú efektívne štruktúry.

Naše služby

Podpora s financovaním a tvorbou projektov

Medzinárodný rozvoj a externý rast: štúdie investičných príležitostí vo vodnom a odpadovom hospodárstve, podpora integračných projektov, finančná, daňová a právna pomoc pri zakladaní pobočiek alebo nových podnikov

Optimalizácia operácií

  • Finančné riadenie: audit a účtovníctvo, finančné inžinierstvo, zosúladenie nákladov s obchodnou stratégiou, finančné modely investičných projektov
  • Údaje a automatizácia: využite silu údajov a ochráňte ich
  • Riadenie rizík: prispôsobenie úrovne investícií podľa priemyselných rizík, interná kontrola, mapovanie rizík, identifikácia a predchádzanie podvodom
  • Riadenie prevádzky: optimalizácia priemyselných aktív, globálna optimalizácia dodávateľského reťazca, stratégia údržby priemyselných parkov

Pomôžeme vám vybudovať udržateľnejšie podnikanie

  • ESG audity
  • Optimalizácia uhlíkovej stratégie
  • Konzultácia všetkých aspektov budovania udržateľnej infraštruktúry a prístup k udržateľným financiám 

Žiadosť o ponuku 

Kontaktujte nás