Biodiversity Fresk: workshop pre pochopenie biodiverzity a výziev jej ochrany

Chceli by ste svojich zamestnancov hravou a kolektívnou formou zaškoliť v oblasti biodiverzity?

Biodiversity Fresk je pútavý, kolektívny a vizuálne podnetný workshop, ktorého cieľom je pomôcť účastníkom pochopiť výzvy späté s biodiverzitou. Workshop čerpá z vedecky podložených zistení správy, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES).

Účastníci rozdelení do skupín v ňom skúmajú pojem biodiverzita, jej význam a hrozby, ktorým čelí.

V Mazars na Slovensku pracujú experti na udržateľnosť, ktorí sú facilitátormi certifikovanými priamo organizáciou Biodiversity Collage. Pomôžu vašim tímom usporiadať a viesť interaktívny workshop - buď v angličtine alebo vo francúzštine.

Ako to funguje?

 1. Účastníci sa zhromaždia okolo stola v tímoch po 4 až 7 ľudí.
 2. Oboznámia sa s kartičkami, ktoré predstavujú rôzne zložky biodiverzity, a spoločne vytvárajú súvislosti, ktoré zdôrazňujú vzťahy medzi príčinami a dôsledkami.
 3. Facilitátor z Mazars dohliada na jeden alebo viac tímov a sprevádza ich naprieč workshopom. Následne moderuje skupinovú reflexiu s cieľom zhodnotiť a preskúmať individuálne a kolektívne riešenia. Vítané je rozširovanie úvah nad rámec otázok biodiverzity.

Ciele

 • Porozumieť výzvam rozvratu biodiverzity prostredníctvom príjemného workshopu založeného na spolupráci.
 • Sledovať príčinné súvislosti narušenia ekosystémov a ich dôsledky pre ľudstvo.
 • Iniciovať spoločnú diskusiu o tom, čo môžeme robiť pre záchranu biodiverzity.
 • Vybaviť účastníkov nástrojmi na realizáciu konkrétnych opatrení v rámci ich spoločností.

Program školenia

Úvod do problematiky

Príklady ekosystémov a s nimi súvisiacich otázok

 • Čo je to ekosystém? Ako môžeme zachovať jeho rovnováhu?
 • Preskúmanie vplyvu rozvratu na ekosystémy prostredníctvom troch konkrétnych príkladov.

Pochopenie ekosystémov

Základy biodiverzity

 • Identifikácia troch pilierov biodiverzity a oboznámenie sa s kľúčovými štatistickými údajmi.
 • Čo je to pojem ekosystémové služby? Skúmanie príkladov a aplikácie.

Narušenie a erózia

Vplyv ľudských činností na biodiverzitu

 • Zodpovednosť človeka za narušenie ekosystémov.
 • Päť hlavných výziev pre biodiverzitu a ich dôsledky.

Praktivcké opatrenia

Konštrukcia uskutočniteľných krokov

 • Určenie možností na úrovni jednotlivca aj spoločnosti.
 • Zdieľanie poznatkov s ostatnými tímami a konsolidácia záverov.

Tento školiaci program, ktorý dopĺňa náš workshop Climate Fresk, je vhodný pre všetky spoločnosti a pre zamestnancov na všetkých úrovniach porozumenia problematiky, ktorí chcú zvýšiť svoje povedomie o významných environmentálnych otázkach.

Ak máte záujem o usporiadanie workshopu vo vašej spoločnosti, neváhajte kontaktovať nášho odborníka na udržateľnosť v Mazars - louis.goulaieff@mazars.sk pre ďalšie informácie.

Kontaktujte nás