Rozvojový program organizačnej reziliencie

Takmer všetky organizácie (ziskové, neziskové, vládne, mimovládne) dnes stoja pred obrovskou výzvou, adaptovať sa na neustále meniacu situáciu. Ich jedinou istotou je zmena.

Cieľ programu

Cieľom rozvojového programu organizačnej reziliencie je pracovať na kľúčových kompetenciách reziliencie na celoorganizačnej úrovni.

Čo je organizačná reziliencia?

Organizačná reziliencia predstavuje stratégiu, pomocou ktorej organizácie:

  • optimalizujú svoj výkon,
  • optimalizujú výkon svojich zamestnancov,
  • zvládajú záťažové situácie,
  • lepšie zvládajú adaptáciu na zmenu,
  • efektívnejšie dosahujú vytýčené ciele,
  • podporujú dobrý život všetkých záujmových skupín.

Piliere organizačnej reziliencie

Zámer akejkoľvek organizácie, vedome vytvoriť stratégiu organizačnej reziliencie, musí byť postavený na jasne zadefinovanom účele existencie danej organizácie a na jej organizačných hodnotách. Hlavnými piliermi budovania organizačnej reziliencie sú zároveň aj hlavnými témami tohto rozvojového programu:

  • 1. Modul: Organizačná reziliencia
  • 2. Modul: Leadership & stratégia
  • 3. Modul: Osobná a tímová reziliencia
  • 4. Modul: Organizačná kultúra

Obsah jednotlivých modulov bude prispôsobený špecifikám konkrétnej organiácie.
Časová dotácia každého modulu je 4 hodiny, cena za modul je na vyžiadanie.

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás