Zásady ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovuje, ktoré osobné údaje od vás zhromažďujeme prostredníctvom našej interakcie s vami, ako spracovávame tieto osobné údaje a poskytuje informácie o vašich právach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov.

Vyhlásenie Mazars na Slovensku o ochrane osobných údajov

Všeobecné informácie

Mazars na Slovensku berie bezpečnosť vášho súkromia a našu právnu zodpovednosť v súvislosti s ochranou osobných údajov veľmi vážne. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, aké osobné údaje získavame prostredníctvom našej interakcie s vami, ako tieto osobné údaje spracúvame a informuje o vašich právach v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Prevádzkovatelia osobných údajov

Prevádzkovateľom je každá zo spoločností Mazars pôsobiaca na Slovensku:

 • Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO 35793813, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
 • Mazars Accounting, s. r. o., so sídlom SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO 35947373, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
 • Mazars Tax, k. s., so sídlom so sídlom SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO 35951010, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

Každá z uvedených spoločností je samostatnou a nezávislou právnickou osobou (viac informácií o spoločnostiach Mazars na Slovensku je dostupných tu). V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov môžu byť spoločnosti Mazars na Slovensku tiež označené ako "Mazars","my","naše","nám". Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na každú spoločnosť samostatne.

Dotknutá osoba

Získavame a spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktorými môžu byť:

 • naši klienti, dodávatelia, obchodné kontakty a potenciálni klienti (a/alebo fyzické osoby vo vzťahu k nim),
 • fyzické osoby, ktorých osobné údaje získame v súvislosti s poskytovaním profesionálnych služieb našim klientom (napr. zamestnanci, zákazníci a dodávatelia nášho klienta, rodinní príslušníci našich klientov a ich zamestnancov, kontaktné osoby štátnych orgánov, zástupcovia alebo poradcovia dotknutej osoby),
 • adresáti marketingovej komunikácie (napr. newsletter-ov, pozvánok na udalosti),
 • žiadatelia a uchádzači o pracovnú pozíciu,
 • fyzické osoby, ktoré nás kontaktovali osobe, písomne, prostredníctvom webovej stránky alebo sociálnych sietí.

Aké osobné údaje spracúvame?

V závislosti od povahy poskytovaných služieb, našich právnych povinností, našich zmluvných alebo predzmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej sme zmluvnou stranou, našich oprávnených záujmov alebo súhlasu, ktorý ste nám na konkrétny/e účel/y poskytli, získavame alebo spracúvame bežné osobné údaje, napr. identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní a zamestnaní. Pre niektoré činnosti a služby, ak to vyžaduje legislatíva, alebo s tým fyzická osoba výslovne súhlasí, môžeme tiež získavať osobitnú kategóriu osobných údajov - údaje o fyzickom a duševnom zdraví.

Ako získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme získavať alebo zbierať priamo od vás, od iných osôb (napr. od našich klientov, ktorí nám poskytujú údaje o svojich zamestnancoch, zákazníkoch, klientoch a iných osobách, ktorých osobné údaje získavajú; od našich dodávateľov o ich zamestnancoch; od zástupcov a poradcov dotknutej osoby; od vládnych orgánov alebo poskytovateľov služieb tretích strán, ktorých využívame pri prevádzkovaní nášho podnikania), z vášho pripojenia k našej Wi-fi sieti, prostredníctvom našich webových stránok a sociálnych sietí, alebo z verejne dostupných zdrojov.

Použitie osobných údajov

Spracúvanie je nevyhnutné na (1) plnenie našich zákonných povinností, (2) plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo vykonanie opatrení, na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy a/alebo (3) účely našich oprávnených záujmov súvisiacich s poskytovaním našich služieb alebo s našim podnikaním.

S výnimkou situácií, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vami vyjadreného súhlasu, môžeme vaše osobné údaje spracúvať na účely:

 • Uzavretie a plnenie zmluvy: Aby sme mohli začať a pokračovať v spolupráci s našimi klientmi, sme zo zákona povinní vykonať určité opatrenia (Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu). Preto potrebujeme spracúvať osobné údaje o našich klientoch, ich užívateľoch konečných výhod a zástupcoch klienta.
 • Poskytovanie profesionálnych služieb našim (potenciálnym) klientom: Poskytujeme širokú škálu profesionálnych služieb (informácie o našich službách nájdete tu). Osobné údaje spracúvame na účely ponuky alebo poskytovania služieb našim (potenciálnym) klientom, ktorí môžu byť sami dotknutou osobou, zamestnávateľom dotknutej osoby alebo zmluvnou stranou dotknutej osoby.
 • Správa, riadenie a rozvíjanie našich podnikateľských aktivít a poskytovaných služieb: Osobné údaje spracúvame, aby sme mohli vykonávať podnikanie, vrátane riadenia vzťahov s našimi klientmi, potenciálnymi klientmi, dodržiavania vlastných administratívnych, účtovných a obchodných záväzkov, udržiavania a používania našich IT systémov a služieb, organizovania udalostí, riadenia našich systémov a aplikácií.
 • Taktiež spracúvame osobné údaje o našich dodávateľoch, subdodávateľoch a fyzických osobách spojených s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi, aby sme mohli spravovať tento zmluvný vzťah, prijímať služby od našich dodávateľov a podľa potreby poskytovať profesionálne služby našim klientom.
 • Nábor a personálna agenda: Získavame osobné údaje od žiadateľov a uchádzačov o zamestnanie s cieľom prijať nových zamestnancov. Získavame aj osobné údaje týkajúce sa našich zamestnancov ako súčasť správy, riadenia a propagácie našich obchodných aktivít.
 • Bezpečnosť a ochrana osobných údajov a majetku: Osobné údaje môžu byť spracúvané v súvislosti s ochranou našich vlastných informácií a informácií našich klientov, a v rámci ochrany osôb a našej vlastnej ochrany, ako aj ochrany vášho majetku.
 • Priamy marketing: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely priameho marketingu vrátane propagácie a rozvoja našich služieb, poskytovania informácií, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať, alebo na zasielanie pozvánok na naše podujatia. Vo všetkých týchto prípadoch vám poskytneme príležitosť na zrušenie našich priamych marketingových aktivít. Zrušenie môžete dosiahnuť tým, že sa odhlásite z odberu využitím možnosti ponúknutej  v e-mailovej správe, ktorá vám bola doručená, alebo odoslaním e-mailu na adresu dataprivacy@mazars.sk.
 • Dodržiavanie akýchkoľvek požiadaviek zákona, právnych predpisov alebo pravidiel profesijných organizácií, ktorých sme členom: Podobne ako u všetkých poskytovateľov profesionálnych služieb, podliehame zákonným, regulačným a profesijným záväzkom. Musíme vytvárať a viesť dokumentáciu, aby sme preukázali, že naše služby sú poskytované v súlade s týmito záväzkami. Takáto dokumentácia môže obsahovať osobné údaje.
 • Ochrana našich práv a práv našich klientov.

Komu a prečo poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch prenášať alebo sprístupniť iným spoločnostiam v rámci skupiny Mazars alebo tretím stranám, na ktorékoľvek vyššie uvedené účely, vrátane orgánov verejnej správy a profesijných organizácií; subjektov, ktoré poskytujú služby v našom mene (napr. poskytovatelia web hostingu, IT služieb, účtovníctva a služieb riadenia vzťahov so zákazníkmi, marketingové agentúry, doručovacie spoločnosti).

Pri sprístupnení vašich osobných údajov subjektom poskytujúcim služby v našom mene zabezpečujeme, aby títo poskytovatelia služieb používali vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi a neoprávňujeme ich, aby používali alebo zverejňovali vaše osobné údaje, ak nejde o spracúvanie osobných údajov v našom mene alebo dodržiavanie príslušných zákonných povinností.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, dozorný orgán alebo na účely, resp. v súvislosti so súdnymi konaniami, alebo iným spôsobom na účely nadobudnutia, výkonu alebo ochrany našich práv.

Osobné údaje môžeme zdieľať s inými spoločnosťami skupiny Mazars, ak je to potrebné na administratívne účely a poskytovanie profesionálnych služieb našim klientom (napr. ak služby poskytujú spoločností Mazars v rôznych krajinách). Naše obchodné kontakty sú viditeľné pre všetky spoločnosti  skupiny Mazars.

Vzhľadom na globálnu povahu našich činností, môžeme vaše osobné údaje presunúť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do krajín, ktorých právne predpisy na ochranu údajov nemusia byť v rozsahu ako tie v EÚ.

Ak prenesieme údaje mimo EHP, tieto osobné údaje prenesieme len (i) do krajiny, ktorej legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov považuje Európska komisia za primeranú; (ii) ak sme zaviedli vhodný mechanizmus prenosu údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky, aby sme zaistili primeranú ochranu vašich osobných údajov.

Ak by ste prostredníctvom našej webovej stránky odoslali žiadosť týkajúcu sa jednej zo spoločností Mazars, vašu žiadosť spoločnosti postúpime vo vašom mene.

Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame na žiadne účely.

Práva dotknutých osôb

V prípadoch keď vaše osobné údaje spracúvame v postavení Prevádzkovateľa, môžete si uplatniť vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

 • Právo na prístup k osobným údajom,
 • Právo na opravu vašich osobných údajov,
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov,
 • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • Právo na prenosnosť vašich osobných údajov,
 • Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov,
 • Právo odvolať vami udelený súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov (v prípadoch keď sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov).

Všetky práva na ochranu osobných údajov budeme riešiť v súlade s požiadavkami relevantnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov. Ak by ste chceli uplatňovať ktorékoľvek z vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, kontaktujte nás na adrese sídla spoločnosti uvedenej vyššie alebo e-mailom na e-mailovej adrese dataprivacy@mazars.sk.

Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, musíme overiť vašu totožnosť. V prípade pochybností alebo nejednoznačnosti pri vašej identifikácií vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších údajov resp. preukázanie totožnosti.

Ak od Vás dostaneme žiadosť na uplatnenie vašich práv ako dotknutej osoby v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame ako Sprostredkovateľ vo vzťahu k našim klientom, o uvedenom vás budeme informovať a takúto žiadosť postúpime Prevádzkovateľovi vašich osobných údajov.

V rámci činností súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

Otázky a sťažnosti

Ak máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým získavame a spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese sídla spoločnosti uvedenej vyššie alebo e-mailom na e-mailovej adrese dataprivacy@mazars.sk.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v našich systémoch počas najdlhšieho z uvedených období: (i) pokiaľ je to potrebné na účel, na ktorý boli osobné údaje získané; (ii) počas doby definovanej príslušným právnym predpisom; (iii) počas doby, v ktorej by mohli vzniknúť súdne spory alebo vyšetrovania v súvislosti s našimi službami (iv) počas doby, na ktorú bol udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo do jeho odvolania.

Po uplynutí príslušnej doby uchovávania údajov sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Bezpečnosť osobných údajov

Zaisťujeme, aby boli zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, zmenou alebo neúmyselným zničením, ako napr. použitie antivírových programov, firewallov, obmedzenie niektorých webových stránok, ochrana pred škodlivým softvérom, zabezpečenie serverov, šifrovanie na pevnom disku, ochrana heslom, technické kontroly, kontroly fyzických prístupov, kontroly procesov.

Naši zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom boli vyškolení v súvislosti s ochranou osobných údajov a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Prístup k vašim osobným údajom je im umožnený len vtedy, ak tieto informácie potrebujú na riadne vykonávanie svojich povinností. Osoby, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom sú tiež viazané povinnosťou mlčanlivosti a dôvernosti informácií.

Podmienky ochrany údajov, na minimálne rovnakej úrovni ako sú naše, vyžadujeme dodržiavať aj od všetkých našich dodávateľov, sprostredkovateľov a ďalších sprostredkovateľov.

Vykonávame pravidelné monitorovanie a testovanie našich bezpečnostných prvkov na zaistenie účinnej bezpečnosti proti najnovším hrozbám.

Údaje prenášané cez internet nami a prostredníctvom tejto webovej stránky sú chránené pomocou šifrovacích technológií, aby sa zabezpečilo, že zostanú v bezpečí.

Deti a naša webová stránka

Mazars na Slovensku chápe dôležitosť ochrany súkromia detí, najmä v on-line prostredí. Naše stránky nie sú úmyselne navrhnuté alebo zamerané na deti. Našou politikou je vedome nezískavať alebo neuchovávať informácie o osobách mladších ako 16 rokov prostredníctvom našej webovej stránky. Ak ste mladší ako 16 rokov, musíte získať súhlas rodiča alebo opatrovníka na odoslanie informácií prostredníctvom našej webovej stránky. Požiadajte ich, aby sa oboznámili s týmito informáciami skôr, ako s nami budete komunikovať.

Cookies

Navigácia na našej webovej stránke môže mať za následok odoslanie súborov cookie do vášho počítača. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači webovými stránkami, ktoré navštívite.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke o cookies.

Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je platné od mája 2018. Znenie vyhlásenia sa môže z času na čas meniť. Akékoľvek zmeny zverejníme na tejto webovej stránke, kde môžete skontrolovať a uistiť sa, že naše spracovateľské operácie sú v zhode s týmto vyhlásením.

Third party APIs

Ochrana osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovuje, aké osobné údaje od vás získavame prostredníctvom našej interakcie s vami, ako tieto osobné údaje spracovávame a poskytuje informácie o vašich právach v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Prečítajte si viac