Konanie v súlade s európskymi štandardmi podávania správ o udržateľnosti (ESRS)

Prvý súbor ("Súbor 1") európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS), ako rámec pre vykazovanie udržateľnosti, položil základy štandardizovaného spoločného jazyka pre záležitosti týkajúce sa udržateľnosti v celej Európe.

Prvý súbor ESRS: čo sa môžu spoločnosti naučiť z návrhu delegovaného aktu Európskej komisie

Európske štandardy pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS), ktoré sa vyžadujú na základe smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD), predpisujú obsah aj formát informácií týkajúcich sa udržateľnosti, ktorých cieľom je uspokojiť potreby používateľov v oblasti kvalitných, porovnateľných a relevantných informácií.

Zatiaľ čo prvé spoločnosti v rozsahu pôsobnosti CSRD budú musieť uplatňovať ESRS od 1. januára 2024, Európska komisia sa práve chystá prijať "Súbor 1", t. j. 12 štandardov, ktoré budú platiť pre všetky spoločnosti bez ohľadu na sektor, v ktorom pôsobia.

Aké sú hlavné výzvy pre spoločnosti?

ESRS predstavujú významnú zmenu, ktorá vytvára nové povinnosti transparentnosti pre spoločnosti, pokiaľ ide o ich záväzky v oblasti udržateľnosti, najmä preto, že informácie o udržateľnosti budú musieť byť auditované (s obmedzeným uistením o dodržiavaní ESRS, ktoré sa vyžaduje na začiatku, a možným prechodom na primerané uistenie). 

V prvom kroku by spoločnosti mali najprv posúdiť, či patria do rozsahu pôsobnosti CSRD a kedy budú musieť prvýkrát zverejniť informácie o udržateľnosti podľa ESRS.

Náročnosť implementácie ESRS bude závisieť od toho, či spoločnosť už podliehala nefinančnému vykazovaniu
smernice (NFRD) a v ktorom členskom štáte má sídlo, keďže NFRD ponechala členským štátom značnú flexibilitu pri transpozícii do vnútroštátneho práva.

Vo všetkých prípadoch si prvé uplatnenie "Súboru 1" vyžiada prehodnotenie posúdenia významnosti a zohľadnenie celého hodnotového reťazca. Potom bude potrebné vykonať dôkladnú analýzu požiadaviek na zverejňovanie informácií (alebo DR) uvedených v ESRS s cieľom určiť, ktoré podstatné informácie sa musia zverejniť, aby pokryli podstatné vplyvy, riziká a príležitosti, ktoré spoločnosť identifikovala v súvislosti so svojimi záležitosťami týkajúcimi sa udržateľnosti.

Aké sú kľúčové vlastnosti ESRS?

Podľa ESRS sa pri informáciách týkajúcich sa udržateľnosti uplatňuje prístup dvojitej významnosti pre celé spektrum environmentálnych, sociálnych a riadiacich tém (ESG), pričom spoločnosti budú musieť podávať správy o vplyvoch svojich činností na ľudí a životné prostredie, ako aj o tom, ako ich rôzne aspekty udržateľnosti ovplyvňujú z finančného hľadiska.

Hoci prvý návrh ESRS zahŕňa všetky informácie, ktoré budú pravdepodobne podstatné bez ohľadu na sektor(y) v ktorých spoločnosti pôsobia, sektorové štandardy následne doplnia sektorovo-agnostické normy. To predstavuje ďalší významný krok, nakoľko väčšina tém súvisiacich s udržateľnosťou je relevantná len pri sektorovom prístupe. 

Okrem iného bude nutné, v prípade potreby, poskytnúť aj informácie špecifické pre jednotlivé subjekty (t. j. aby sa pokryli všetky zistené podstatné vplyvy, riziká a príležitosti).

Štruktúra vykazovania ESRS je v súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny pre finančné záležitosti súvisiace s klímou
(TCFD), a preto zahŕňa riadenie, stratégiu, riadenie vplyvov, rizík a príležitostí, ako aj metriky a ciele.

V praxi obsahuje "Súbor 1" 12 návrhov sektorovo orientovaných štandardov, dva prierezové štandardy a desať tematických štandardov, vrátane piatich štandardov týkajúcich sa environmentálnych záležitostí, štyroch zahŕňajúcich sociálne záležitosti a jedného o riadení.

Obsah týchto štandardov je v súlade s inými právnymi predpismi EÚ, ako je nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR), pokiaľ ide o ukazovatele "hlavných nepriaznivých vplyvov", alebo informácie požadované regulačnými technickými normami, ktoré pripravil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) v súvislosti so zverejňovaním informácií podľa III. piliera, v závislosti od sektora.

Informácie o udržateľnosti sa budú musieť prezentovať v jasne identifikovateľnej osobitnej časti správy o hospodárení. Podľa CSRD bude musieť byť správa o hospodárení čitateľná pre človeka aj pre stroj, pričom na označovanie informácií o udržateľnosti sa bude používať európsky jednotný elektronický formát (ESEF).

Aké sú hlavné zmeny v návrhu štandardov EFRAG zverejnenom v novembri 2022?

Hlavné zmeny, ktoré Európska komisia vykonala, v návrhu delegovaného aktu zverejnenom začiatkom júna, sú:

  1. Rozšírenie rozsahu štandardov a informácií týkajúcich sa udržateľnosti, ktoré podliehajú posúdeniu významnosti, pričom odteraz sa bude povinne uplatňovať len ESRS 2 (všeobecné zverejnenia) (s výnimkou jeho prílohy B, ktorá zhromažďuje informácie požadované inými právnymi predpismi EÚ a zverejňované v súbore 1);
  2. Posilnenie prechodných ustanovení uvedených v ESRS 1 (všeobecné požiadavky), pričom sa do ESRS zavádza najmä prahová hodnota pre spoločnosti alebo skupiny, ktoré neprekračujú 750 zamestnancov (najmä možnosť vynechať (i) všetky DR uvedené v ESRS S1 o vlastnej pracovnej sile počas prvého roka a (ii) všetky DR uvedené v ESRS E4 o biodiverzite a ESRS S2 až S4 počas prvých dvoch rokov);
  3. Nový dobrovoľný charakter niektorých zverejňovaných informácií (najmä v ESRS E4 a ESRS S1);
  4. Doplnenie cielených úprav, najmä na zabezpečenie proporcionality DRs. Konkrétne sú tieto úľavy zamerané na zavedenie "ochranných opatrení", ale aj na väčšiu flexibilitu, napr. v súvislosti s procesom posudzovania významnosti iných environmentálnych tém ako zmena klímy;
  5. Väčší súlad s európskym právnym rámcom;
  6. Lepšiu interoperabilitu s inými globálnymi iniciatívami v oblasti stanovovania noriem;
  7. Redakčné a prezentačné zmeny na zlepšenie zrozumiteľnosti a jednoduchosti používania noriem.

Nasledujúce kroky

Európska komisia prijme súbor ESRS 1 najneskôr do konca augusta 2023 prostredníctvom delegovaného aktu (čo znamená, že nie je potrebná transpozícia do vnútroštátneho práva), po ktorom bude nasledovať obdobie kontroly zo strany Európskeho parlamentu a Rady. Následne ESRS zvyčajne nadobudne účinnosť od januára 2024 a k tomuto dátumu sa bude okamžite uplatňovať vo veľkých spoločnostiach, ktoré sú subjektmi verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami (v súčasnosti patria do rozsahu pôsobnosti NFRD).

Pri pohľade do budúcnosti sú ESRS nastavené tak, aby poskytovali spoľahlivý základ pre vykazovanie informácií o udržateľnosti. Medzičasom by spoločnosti mali konať ihneď, aby splnili nové požiadavky, a premýšľať o tom, ako z tohto dodatočného prehľadu urobiť strategickú silu svojej udržateľnosti a výkonnosti podniku.

Stiahnite si nášho sprievodcu ESRS, v anglickom jazyku, kde nájdete podrobnejšie informácie o novom rámci pre vykazovanie udržateľnosti a jeho vplyve na spoločnosti.

Dokument

Guide to European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Chcete sa dozvedieť viac?