Centrálne banky dosahujú pomalé pokroky v oblasti rodovej vyváženosti

Marec 5, 2020: Centrálne banky a ďalšie úradné finančné inštitúcie zavádzajú opatrenia na zlepšenie rodovej rôznorodosti, no žien na vedúcich pozíciách je stále málo.
  • Rodová vyváženosť v centrálnych bankách, štátnych fondoch a európskych verejných dôchodkových fondoch sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšila, no pokrok prichádza pomaly.
  • Až v pätine centrálnych bánk nezastávajú ženy žiadne vysoké pozície, rovnako ako minulý rok.
  • Len 14 centrálnych bánk na celom svete vedú ženy, vrátane Európskej centrálnej banky, ktorá má po prvý raz na čele ženu, Christine Lagarde.
  • 15% centrálnych bánk vyčleňuje miesto pre ženy v správnej rade alebo rade pre menovú politiku.
  • 54% respondentov implementovalo program pre rodovú rôznorodosť.

Prieskum rodovej rovnováhy OMFIF monitoruje zastúpenie mužov a žien na vedúcich pozíciách v centrálnych bankách, štátnych fondoch a verejných dôchodkových fondoch. V rámci štúdie prebiehajúcej už siedmy rok sa zostavuje rebríček a hodnotenie inštitúcií na základe rodovej rovnováhy vo vedení.

Na čele hodnotenia centrálnych bánk je Španielsko, po ňom nasleduje Aruba, Island a Malajzia. Najvýraznejšie sa zlepšilo skóre regiónu Ázia/Tichomorie, pričom regiónom s najlepšími výsledkami je naďalej Európa. Globálne skóre centrálnych bánk je stále na nízkej úrovni 27,5, no zlepšilo sa o 11% oproti 24,8 v roku 2019. Zlepšovanie teda pokračuje už druhý rok, v roku 2018 bolo totiž priemerné skóre na úrovni 19,4. Skóre 100 predstavuje dokonalú rovnováhu.

Pätina zo 173 centrálnych bánk nemá na vedúcich pozíciách ani vo výboroch pre menovú politiku žiadne ženy. Viac ako polovica z nich sa nachádza na Blízkom východe a v regióne Ázia/Tichomorie. Len 14 centrálnych bánk na celom svete vedú ženy, vrátane Európskej centrálnej banky, ktorá má po prvý raz na čele ženu, Christine Lagarde.

„Je povzbudivé, že v centrálnych bankách sa na vyššie posty dostáva čoraz viac žien a že diverzita sa stáva dôležitým a nevyhnutným aspektom pri nábore,“ hovorí Danae Kyriakopoulou, hlavná ekonómka a riaditeľka výskumu OMFIF. „Čoraz viac sa hovorí o výhodách diverzity, a to je pokrok. No stále nás čaká veľa práce. Ako sa ukázalo v našom prieskume, centrálne banky ešte len začínajú zavádzať politiky na aktívne vyrovnanie príležitostí pre tých, ktorí čelia prekážkam, a ešte stále existujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami.“

Vedenie a správne rady štátnych fondov sú stále veľmi málo vyvážené, hoci aj tu sa ukazuje mierne zlepšenie podobne ako pri centrálnych bankách. Celkové skóre narástlo len marginálne o 8% zo 16,8 na 19,5. Len osem zo 72 fondov majú na čele ženu, rovnako ako minulý rok. Najlepšie skóre dosahuje Severná Amerika, najväčší pokrok dosiahol Blízky východ, hoci má naďalej najnižšie hodnotenie.

Európske verejné dôchodkové fondy dosiahli najlepšie výsledky a najvýraznejšie zlepšenie spomedzi všetkých troch typov inštitúcií. Celkové skóre sa vyšplhalo o 12% z 41,3 na 46,3 oproti minulému roku. Počet fondov, ktoré vedú ženy, sa zvýšil z 31 na 36. Dobré výsledky dosiahli severské krajiny, rebríček vedie Island a Nórsko.

Globálny prieskum skúma politiky centrálnych bánk v oblasti diverzity

Organizácia OMFIF uskutočnila ako doplnok k indexu aj globálny prieskum medzi 46 inštitúciami pozostávajúcimi zo 44 centrálnych bánk a dvoch mutlilaterálnych organizácií s úlohami súvisiacimi s finančnou stabilitou. Tento prieskum je prvý svojho druhu a jeho cieľom bolo zistiť, aké opatrenia inštitúcie uplatňujú na nápravu rodovej nevyváženosti a na podporu diverzity a inklúzie.

Ukázalo sa, že 15% centrálnych bánk má vyčlenené miesta pre ženy v správnych radách alebo radách pre menovú politiku. Vyše polovica (54%) centrálnych bánk implementovala program pre rodovú rôznorodosť na podporu pokroku žien. Podľa niektorých respondentov sem patria aj školiace programy zamerané na mentoring a líderstvo určené pre ženy.

Emmanuel Dooseman, partner a globálny riaditeľ pre bankovníctvo v spoločnosti Mazars, uviedol: „Prieskum ukazuje, že rodová rovnováha v centrálnych bankách sa zlepšuje, no ešte stále treba odviesť veľký kus práce. Ako regulačné a dozorné orgány pre iné finančné inštitúcie centrálne banky zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe budúceho smerovania globálneho obchodného prostredia. Preto veríme, že prieskum bude pre lídrov budíčkom a že si uvedomia potrebu zapracovať na tvorbe a implementácii progresívnych politík na podporu žien v zamestnaní.“

Všetky oslovené inštitúcie poskytujú istú formu materskej dovolenky, pričom 35% zachádza nad rámec minimálnych zákonných požiadaviek. Väčšina zúčastnených organizácií (63%) ponúka tri až šesť mesiacov platenej dovolenky. Takmer všetci respondenti majú zavedenú aj otcovskú dovolenku, no pri takmer polovici (41%) ide len o jeden až dva týždne.

###

O výskume

Index rodovej vyváženosti OMFIF hodnotí inštitúcie na základe rodovej rovnováhy medzi vrcholovými manažérmi podľa jednotlivých pozícií. Guvernéri a generálni riaditelia majú najväčšiu váhu. Členovia výkonného tímu majú väčšiu váhu ako nevýkonné pozície, napríklad členovia výboru pre menovú politiku.

Skóre inštitúcie sa vypočíta podľa pomeru žien a mužov. Globálne a regionálne skóre pre centrálne banky sa posudzuje podľa HDP príslušnej krajiny. Skóre pre krajinu, región a globálne skóre pri dôchodkových a štátnych fondoch sa posudzuje podľa hodnoty spravovaných aktív danej inštitúcie.

O štúdii

Celá štúdia dostupná na stiahnutie  omfif.org/gbi20.

Kontakty

Martina Jurčíková Pikulová, Manažérka pre marketing a komunikáciu, Mazars:

martina.pikulova@mazars.sk 

Vladimír Vaňo, Hlavný ekonóm, Mazars:

vladimir.vano@mazars.sk  

O skupine Mazars:

Mazars je medzinárodné, integrované a nezávislé partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audítorské, účtovné, daňové a poradenské služby. Pôsobí v 91 krajinách a teritóriách na celom svete, má 40 400 profesionálov - 24 400 v Mazars integrovanom partnerstve a 16 000 prostredníctvom Mazars North America Alliance, ktorí pomáhajú klientom rôznych veľkostí v každej fáze ich rozvoja.

http://www.mazars.com |http://www.linkedin.com/company/mazars |https://twitter.com/mazarsgroup

Kontakt OMFIF
Stefan Berci, Communications Manager
Stefan.berci@omfif.org  / +44 02078562401

O OMFIF

OMFIF je nezávislý think tank pôsobiaci v oblasti centrálneho bankovníctva, hospodárskej politiky a verejných investícií poskytujúci neutrálnu platformu na zapojenie verejného a súkromného sektora po celom svete. Tímy OMFIF v Londýne, Singapure a USA sa zameriavajú na globálnu politiku a investície v súvislosti s centrálnymi bankami, štátnymi fondmi, dôchodkovými fondmi, regulačnými orgánmi a štátnymi pokladňami. V srdci tejto siete sú globálni verejní investori s investičným majetkom v hodnote 37,8 bilióna dolárov.

www.omfif.org