Zmeny v Zákone o DPH s účinnosťou od 1.1.2021 a 1.7.2021

Prečítajte si prehľad najdôležitejších zmien, ktoré prináša vládny návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý bol predložený na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky dňa 28.08. 2020.

Novela zákona o DPH je orientovaná na oblasti, ktoré je potrebné zosúladiť s právom EÚ a prináša dve zásadné zmeny v oblasti opravy základu dane pri nezaplatení za dodanie a pri predaji tovaru na diaľku.

Po schválení novela nadobúda účinnosť 01.01. 2021, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa osobitných úprav vzťahujúcich sa na predaj tovaru a služieb na diaľku, elektronické obchodovanie s tovarom a dovoz malých zásielok z tretích štátov, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.07. 2021.

Ide o návrh zákona, z toho dôvodu Vám odporúčame sledovať legislatívny proces a prípadne zmeny, ktoré môžu nastať v procese schvaľovania spomínaného zákona.

Contact us