Štandardy ESRS predstavujú významný krok v zrovnoprávnení dôležitosti finančných a nefinančných informácii o firme

Európske štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS) sú rámec pre podávanie firemných správ o udržateľnosti, ktorého ambíciou je vytvoriť štandardizovaný a spoločný jazyk súvisiaci s udržateľnosťou firiem a organizácii v celej Európe.

Stiahnite si informačný leták o ESRS

Štandardy ESRS, ktoré vyžaduje smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD), a ktoré pripravila Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG), v ktorej má Mazars svoje zastúpenie, predpisujú firmám, aký obsah aj formát informácií súvisiacich s udržateľnosťou, majú každoročne zverejniť. Štandardy majú ambíciu uspokojiť potreby odbornej aj laickej verejnosti, pokiaľ ide o vysokokvalitné, porovnateľné a relevantné informácie o tom, ako udržateľne firmy podnikajú.

Štandardy ESRS, ktoré zvyšujú informácie o udržateľnosti na rovnakej úrovni ako finančné informácie, špecifikuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie, ktoré sa majú zverejňovať. Uplatňuje sa retrospektívny aj výhľadový prístup. Ak je to vhodné, zverejnené informácie sa budú musieť zakladať na presvedčivých vedeckých dôkazoch, najmä v oblasti klimatickej zmeny.

Kontaktujte nás

Aké sú hlavné výzvy pre spoločnosti?

ESRS predstavujú významný posun, pretože vytvárajú nové náročné povinnosti transparentnosti týkajúce sa záväzku spoločností k udržateľnosti, a to o to viac, že vyhlásenia o udržateľnosti budú podliehať auditu. Na začiatku sa bude vyžadovať obmedzené uistenie o súlade s ESRS, s možným posunom k primeranému uisteniu.

Ako prvý krok by spoločnosti mali najprv posúdiť, či patria do rozsahu pôsobnosti CSRD a kedy budú musieť po prvýkrát zverejniť správu o udržateľnosti podľa ESRS.

Ako veľkú výzvu bude pre firmu znamenať používanie ESRS závisí od toho, či sa na spoločnosť už vzťahovali požiadavky smernice o zverejňovaní nefinančných informácií (smernica NFRD je predchodkyňou smernice CSRD), a v ktorom členskom štáte je spoločnosť registrovaná, keďže smernica o zverejňovaní nefinančných informácií ponechala členským štátom značnú flexibilitu pri transpozícii do vnútroštátneho práva. Vo všetkých prípadoch si uplatnenie ESRS bude vyžadovať prehodnotenie posúdenia významnosti relevantných tém udržateľnosti vzhľadom na celý hodnotový reťazec. Toto prehodnotenie je dôležité, aby firma vedela, ktoré sú jej prioritné oblasti, a v ktorých je povinná informácie predkladať, aby manažovala a informovala o významných vplyvoch, rizikách a príležitostiach, ktoré spoločnosť identifikovala v súvislosti so záležitosťami udržateľnosti.

Aké sú kľúčové vlastnosti ESRS?

V rámci ESRS sa pri informáciách týkajúcich sa udržateľnosti uplatňuje dvojaký významný prístup k celému spektru environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) tém. Spoločnosti budú musieť podávať správy o vplyve svojich činností na ľudí a životné prostredie, ako aj o tom, ako ich firmu ovplyvňujú rôzne otázky udržateľnosti. Zatiaľ čo tento prvý základný návrh ESRS zahŕňa všetky informácie, ktoré budú pravdepodobne podstatné bez ohľadu na odvetvie, v ktorom spoločnosti pôsobia, neskôr EFRAG pripraví štandardy špecifické pre jednotlivé odvetvia, ktoré ich doplnia. To predstavuje ďalší významný krok, keďže veľa ďalších tém súvisiacich s udržateľnosťou je relevantných len pri jednotlivé odvetia.

Štruktúra vykazovania podľa ESRS je zosúladená s odporúčaniami pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD). ESRS vyžaduje informácie o správe riadenia, stratégii, riadení vplyvov, rizík a príležitosti, ako aj indikátorov výkonnosti a cieľov.

V praxi prvý súbor ESRS obsahuje 12 návrhov odvetvovo-neutrálnych štandardov, a to dva prierezové štandardy a desať tematických (päť pokrývajúcich záležitosti životného prostredia, štyri venované sociálnych otázkam a jeden štandard venovaný správe a riadeniu).

Pri vypracúvaní ESRS, skupina EFRAG zabezpečila, aby jej návrhy boli v súlade s inými právnymi predpismi EÚ, a ako je nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR) týkajúce sa ukazovateľov "hlavných nepriaznivých vplyvov" alebo informácie požadované regulačnými technickými predpismi vypracovanými Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) v súvislosti so sektorovo neutrálnym zverejňovaním informácií v rámci piliera III.

Vyhlásenia o udržateľnosti sa budú musieť prezentovať v jasne identifikovateľnej osobitnej časti správy o hospodárení. Budú prezentované v digitálnom formáte s použitím jednotného európskeho elektronického formátu (ESEF) založeného na taxonómii XBRL, ktorý ešte nebol pripravený.

Čo sa zmenilo v porovnaní s poslednou verziou ESRS?

Vzhľadom na spätnú väzbu získanú od zainteresovaných strán v priebehu verejnej konzultácie, ktorá sa konala v prvej polovici roka, skupina EFRAG zjednodušila štandardy ESRS. Obmedzila rozsah požiadaviek na zverejňovanie údajov a odstránila zbytočnú zložitosť.

Okrem toho sa objasnil a zjednodušil prístup relevantnosti, najmä sa odstránila toľko kritizovaná "vyvrátiteľná domnienka", podľa ktorej bolo pre firmu relevantné všetko, jedinou výnimkou bolo ak firma dokázala vysvetliť, prečo daná oblasť a téma nie je pre ňu z hľadiska udržateľnosti relevantná. Povinné ostali len niektoré vybrané informácie, ktoré nepodliehajú prístupu relevantnosti. Týka sa to najmä ESRS 2 o všeobecných požiadavkách, ESRS E1 o zmene klímy a informácií o udržateľnosti, ktoré sa vyžadujú v iných právnych predpisoch EÚ, ako sú zverejňovania informácií v rámci SFDR alebo piliera III.

Pokiaľ ide o previerky a audity, štandard navrhuje silnejšie zosúladenie s medzinárodnými usmerneniami ako sú Európska smernica o povinnosti due diligence v oblasti udržateľnosti podnikov (European Directive on Corporate Sustainability Due Diligence) - zahŕňajúca starostlivosť o ľudské práva a životné prostredie, ktorej návrh znenia bol zverejnený vo februári 2022.

V neposlednom rade a v súlade s požiadavkou CSRD sa ESRS ďalej zosúladili s existujúcimi medzinárodnými a globálnymi iniciatívami na vykazovania informácií o udržateľnosti a to najmä s medzinárodnými štandardmi, ktoré pripravuje nová Medzinárodná rada pre štandardy udržateľnosti (ISSB) najmä o zverejňovaní informácií súvisiacich s klímou, ktoré budú zverejnené v roku 2023. Návrh ESRS v čo najväčšej miere zahŕňa aj obsah GRI štandardov, čo sú najstaršie a momentálne podnikmi najviac používané štandardy na zverejňovanie informácii o udržateľnosti.

Odkedy sa CSRD bude vzťahovať na vašu organizáciu?

Za vykazovaný rok

Zverejnenie dát

Kto

2024

2025

Veľké a kótované spoločnosti spadajúce pod NFRD

2025

2026

Veľké a kótované spoločnosti, ktoré NEPATRIA pod NFRD

2026

2027

Kótované MSP (zverejnené v roku 2025) – 2-ročná tolerovaná lehota

2028

2029

Spoločnosti mimo EÚ s pobočkami/dcérskymi spoločnosťami

október 2026

Limited assurance standard

október 2028

Reasonable assurance standard

Ďalšie kroky

EK prijme ESRS do 30. júna 2023 prostredníctvom delegovaných aktov (čo znamená, že nie je potrebná žiadna transpozícia do vnútroštátneho práva), po ktorých bude nasledovať kontrolné obdobie Európskeho parlamentu a Rady. Predtým bude EK konzultovať s rôznymi skupinami, výbormi a agentúrami vrátane Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) s cieľom zabezpečiť, aby ESRS zohľadňovali názory členských štátov a aby boli v súlade s politikami a právnymi predpismi EÚ. V dôsledku toho môžu nastať ďalšie zmeny štandardov.

Do 30. júna 2023 bude európsky rámec vykazovania informácií o udržateľnosti následne doplnený o odvetvové štandardy, ktoré budú povinné pre všetky veľké spoločnosti, spočiatku pokrývajúce desať odvetví, pričom štandardy pre zvyšných 31 odvetví sa budú pripravovať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Okrem toho sa vydajú aj normy pre kótované malé a stredné podniky (MSP), podnikové normy z krajín mimo EÚ a dobrovoľné usmernenia pre nekótované MSP.

Pokiaľ ide o prechodné ustanovenia, spoločnosť, ktorá uplatňuje ESRS po prvýkrát, môže odložiť predloženie porovnateľných informácií o jeden rok. Okrem toho sa rozhodlo o postupnom zavádzaní prístupu k menej vyspelým témam, najmä s trojročným oslobodením od informácií týkajúcich sa hodnotového reťazca a zverejňovania informácií o potenciálnych finančných dopadoch významných environmentálnych rizík a príležitostí.

Keď sa pozeráme do budúcnosti, ESRS sú nastavené tak, aby poskytovali solídny základ pre vykazovanie informácií o udržateľnosti. Spoločnosti by sa mali čo najskôr pripraviť, aby splnili nové požiadavky a využili ich na strategickú podporu svojho smerovania v oblasti udržateľného podnikania.

Stiahnite si náš informačný leták o ESRS, kde nájdete podrobnejšie fakty.

Kontaktujte nás

* povinné polia

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak je požadované pole ponechané prázdne, nebude možné spracovať vašu žiadosť.
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú za účelom spracovania vašej žiadosti. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mazars na Slovensku: https://slk.mazars.sk/Zasady-ochrany-osobnych-dajov

Dokument

Štandardy ESRS: Prehľad dôležitých faktov

Kontaktujte nás